Policy för affärsetiska principer

Code of Conduct

Syfte

Syfte med denna policy är att ge riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Bosphorus AB utgår i sin verksamhet från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar, förordningar, föreskrifter och handelsbruk och god sed.

Genom att besöka/använda någon av Bosphorus ABs kanaler samtycker du till att Bosphorus AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund

Affärsetik är ett samlat beteende företaget håller sig till i sin dagliga kontakt med omvärlden. God affärsetik är att genom att uppträdda ärligt och rättvist bygga förtroendefulla relationer med leverantörer, samarbetspartner, kunder och andra intressenter. God affärsetik är även att ha gott omdöme i affärsrelationer och att förebygga risker.

Riktlinjer

Mångfald

Företaget erbjuder alla medarbetare lika möjligheter till anställning. Företaget arbetar för att främja mångfald och motverka varje form av diskriminering. Företaget har utarbetat verksamma processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Genom mångfaldsarbetet skapar företaget möjlighet för sina medarbetare, organisationen och kundrelationer att utvecklas. Företaget har nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Arbetsmiljö

Företaget medarbetare är viktiga och företaget värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Kontinuerliga riskbedömningar och handlingsplaner upprättas för att säkerställa en arbetsmiljö som följer lagar och regler samt krav från medarbetare. Medarbetarna ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö som kontinuerligt förbättras. Företaget vill attrahera, utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal som delar våra värderingar om en professionell arbetsmiljö.

Miljö och hållbar utveckling

Företaget skall bidra till en hållbar utveckling genom att alltid ta miljöhänsyn, hushålla med resurser och minimera miljöavtrycket. Företagets mål är att verksamheten ska ha en så lite påverkan på miljön som möjligt. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter, företaget vill aktivt lyfta fram företagets produkter och tjänster, dess miljönytta och bidrag till hållbarhetsutvecklingen i samhället.

Immaterialla rättigheter

Företaget skall följa och respektera tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och förordningar beträffande skydd för immateriella rättigheter. Företagets verksamhet skall inte leda till obehörigt utnyttjande eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

Mänskliga rättigheter och barnarbete

Företaget respekterar FN:s konvention gällande mänskliga rättigheter och accepterar ansvaret vi har gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma. Företaget anställer aldrig någon under 15 år och när applicerbart, högre lagstadgad minimiålder.

Företaget erbjuder alla individer samma förutsättningar oberoende av hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnicitet och andra utmärkande egenskaper. På företaget råder fackföreningsfrihet.

Korruption samt givande och tagande av muta

Företaget skall bidra till ett samhälle och en samhällsekonomi där det finns starkt förtroende för företag, företagande och rättsstaten. Företaget motverkar och motarbetar därmed givande och tagande av muta, penningtvätt och andra former av korruption som kan påverka marknadsmässiga affärsrelationer.

Integritet och dataskydd

Företaget vill upprätthålla en hög tillit till sin egen verksamhet och den bransch företaget arbetar inom. Företaget värnar därför om den personliga integriteten såväl avseende företaget internt som vid användandet av våra produkter och tjänster. Företaget hanterar personuppgifter och data om individer, företag och organisationer med högsta försiktighet och arbetar med att förhindra risk för läckor och olovlig spridning. Företaget strävar efter att bland annat i så hög grad som möjligt följa de regler som anges i EU-förordningen Nr 2018/679, även kallad Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Konkurrens och antitrust

Företaget anser att en fri och fungerande marknad är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Företaget verkar för en sund konkurrens och skall iaktta god marknadssed. Förtal eller felaktiga jämförelser med konkurrenter råder det nolltolerans mot.

Marknadsföring och försäljning

Företagets informationsspridning i marknadsföring och försäljning skall alltid vara korrekt och tydlig till sitt innehåll och format, företaget eftersträvar att aldrig vara medvetet vilseledande, tvetydig eller förljugen i sin kundkontakt. Företaget strävar efter regelefterlydnad avseende Marknadsföringslagen och andra regler kring marknadsrätt.

Regellydnad/Compliance

Företagets målsättning är att verka för full regelefterlevnad av lagar, föreskrifter, förordningar och anvisningar från nationella och internationella rättsorgan som berör företagets verksamhet. Företaget förväntar sig att alla medarbetare har kännedom om vilka lagar och regler som gäller i deras specifika funktion och roll.

Policy för nedladdning