Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy 2023

Målsättningen med den här kvalitetspolicyn är att säkerställa att allt kvalitetsarbete hos Bosphorus matkluster går i linje med ledningens intentioner och strategi att bedriva en hållbar verksamhet. Policyn kommuniceras internt och utåt och uppdateras främst vid årskifte men även vid behov.

Efter ett par år av pandemi följt av krig, och parallellt med det en klimatutveckling som går åt fel håll, har vi idag en situation med en inflation som ökar och en förestående recession som gör sig mer och mer påmind.

De senaste åren har visat oss med stor tydlighet att det som sker i världen i stort påverkar i vilken utsträckning och i vilken takt vi kan arbeta för att nå våra kvalitets- och hållbarhetsmål. Höga energi- och råvarupriser samt begränsningar i råvarutillgång gör påtaglig skillnad i vår verksamhet. Plånboken styr våra möjligheter vare sig vi vill det eller inte, så är det för alla.

Även om omvärldsläget sätter käppar i hjulen och gör att vi tvingas justera tanken i våra hållbarhetsambitioner så gör vi aldrig avkall på kvalitetsarbetet. Hållbarhetsfrågor handlar mycket om människan och dess värde. Att få och att ta ansvar och att ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll ser vi som grundläggande för att kunna göra ett bra jobb.

Bosphorus matkluster bedriver livsmedelsproduktion i egen energieffektiv anläggning. Våra produkter distribueras över hela landet och säljs av återförsäljare i delidiskar, livsmedelsbutiker, matautomater, på sjukhus, personalmatsalar och mer därtill.

Vi har producerat färsk färdiglagad mat i över 20 år och planer på en egen klimatsmart anläggning har funnits ett bra tag. Våren 2021 stod vår matfabrik färdigbyggd och klar och i april samma år flyttades hela verksamheten dit. Vi har därutöver också egen logistik med bilar och chaufförer som levererar över hela landet. På det här sättet har vi tagit kontroll över aspekter som val av drivmedel, energiförbrukning och minimering av utsläpp.

Kvalitetsarbete

För att tillgodose våra egna, våra kunders, slutkonsumenters och omvärldens krav och förväntningar bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete inom livsmedelssäkerhet, produktkvalitet, råvarans ursprung och hantering, produktionens klimatavtryck, förpackningsmaterial och logistik.

Ända sedan starten år 2002 har vårt sortiment till största del bestått av växtbaserade produkter. Vår produktionsfilosofi har alltid varit att växtbaserat är att föredra framför kött ur närings- och hälsoaspekt. Nu framgår det också allt tydligare i den globala klimatdiskussionen att ökning av växtbaserade livsmedel av den totala livsmedelskonsumtionen är avgörande för att klara klimatmålen och de utmaningar vattentillgången får för den framtida livsmedelsförsörjningen. I nuläget uppgår vår produktion av växtbaserat till 87%, en siffra vi hela tiden strävar efter att öka.

I alla beslut i verksamheten tas kvalitetsfrågorna med i beräkningen och utvärderingar sker löpande för att i tid kunna förbättra och förändra allt från inköp och produktionsprocesser till tekniska funktioner och personalfrågor.

Vi följer lagar, standarder och föreskrifter. Inom flera områden ligger vi i framkant och i några ligger vi till och med före. Konkreta mål och verksamhetens position i relation till globala och nationella initiativ inom hållbarhet, plast, transport med flera redovisas i vårt Hållbarhetsdokument.

Fördelning av produktion per år:

Växtbaserade – 85,67%

Kyckling – 7,96%

Fläsk – 1,41%

Nötkött – 2,11%

Havsprodukter – 2,84%

Fokus på fortsatt utveckling

Vi har under de senaste åren utvecklat ett eget mjukvarubaserat verktyg för styrning och kontroll av alla processer från råvarans inköp, förädling, planering, provtagningar, kontroller och logistik fram till slutkunden.

Nästa steg är att bygga en egen databas för att på ett utmärkt sätt kunna följa vårt totala klimatavtryck från fastigheten, produktionsprocessen, logistiken ner till varje enskild produkts klimatavtryck och koldioxid-påverkan.

Med tillgång till en utökad produktionskapacitet och modernare tillverkningsytor kommer fokus framåt också de närmaste åren vara utveckling av fler egna varumärken och nyheter.

Därutöver kommer ett annat växande område i vår produktion att vara att erhålla volymorder från andra livsmedelsbeställare med egna varumärken samt från de stora livsmedelskedjornas EMV-kategorier inom kylt och fryst i framtiden.

Kvalitetspolicy

Redovisning indelad i verksamhetsområden

Råvaror | Arbetsmiljö & medarbetaransvar | förpackningar | logistik | produktion

Råvaror

Råvarans ursprung kontrolleras av oss via noggrant utvalda leverantörer, vi närförädlar all mat i vår egen livsmedelsanläggning och vi arbetar aktivt med framtagna riktlinjer för att förebygga hälsofaror.

Krav ställs på underleverantörer att de skall följa gällande lagstiftning för sin produktion av material och råvaror för att förebygga god livsmedelssäkerhet på våra produkter.

Det är viktigt att inte uppförandekoder blir lidande när det blir svårare tider för marknaden och affärsverksamheten. De uppförandekoder (Code of conduct, grundat på BSCI) som vi själva arbetar efter är samma krav som vi ställer på våra underleverantörer. Som till exempel följande mening hämtad från området Mångfald: Företaget erbjuder alla medarbetare lika möjligheter till anställning. En anställning ska kännas lika trygg för den anställde även när ekonomin är ansträngd. Ivern att spara får inte riskera att påverka villkoren.

Vi har sedan tidigare riktlinjer som innebär att vi utesluter all användning av GMO-ingredienser, industriellt framställda transfetter och smakförstärkare (så som glutamat).

Vår målsättning är att de råvaror vi använder till kött- och kycklingprodukter kommer från en hantering vi kan stå för. Det betyder att vi arbetar aktivt för att hitta och köpa från leverantörer som kan garantera en bra djurhållning.

Vi fortsätter att prioritera närodlade svenska råvaror inom möjliga produktområden.

Sedan år 2021 har vi helt gått över till att använda ägg från frigående hönor. Detta inkluderar alla typer av ägg som förekommer i vår förädling

Arbetsmiljö & medarbetaransvar

Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att se till att alla anställda har en bra arbetsmiljö, socialt såväl som fysiskt. Ergonomiska aspekter är mycket viktiga in en miljö som kräver hårt fysiskt arbete samtidigt som hjärnan måste vara alert för att kunna säkerställa produkternas kvalitets- och matsäkerhet.

Det är höga krav som ställs i en livsmedelsproduktion, det finns inte utrymme att slarva eller missa något. Vi har regelbundna avstämningar och kommunikationsprocesser för att kontrollera hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö och vilka förbättringar vi kan fortsätta arbeta med.

Produktion

I vår nya anläggning har vi fokuserat på hållbar elförsörjning. Upp till 25% av all el vi förbrukar i anläggningen kommer från solceller.

Löpande utbildning och träning av medarbetarna säkrar att de har tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med rutinerna och skapar motivation till uppmärksamhet kring livsmedelssäkerhet i verksamheten. Fokus på livsmedelssäkerhet utgör grunden i produktframställningen. Grundförutsättningarna finns på plats och genom ett HACCP-baserat arbetssätt identifieras, värderas och styrs relevanta risker förknippade med process, produkt, råvaror och emballage. Spårbarhet säkras på alla produkter både framåt och bakåt i kedjan.

Vi har som mål att förbättra kassationen – det här innebär bättre kontroll i produktionsprocessen och noggrann beräknade produktionssiffror som motsvarar behovet för att slänga så lite som möjligt.

Förpackningar

Vi väljer endast konsumentförpackningar gjorde av återvunnen plast från PET (polyetylentereftalat) för våra kalla rätter och till våra uppvärmningsbara rätter använder vi mikrovågsförpackningar (Polypropen) PP.

Ämnen som är godkända för användning i plast i kontakt med livsmedel inom EU får inte vara genotoxiska, carcinogena eller reproduktionstoxiska enligt EUs förordning 10/2011. Vi följer detta noggrant och som ett led i detta avvecklar vi all plast från Kina och Hongkong där speciellt bensidin och auramin anilin som färgämne har rapporterats att på sikt kunna öka risken för cancer.

Vi följer EU-beslut och när förändringar sker som gäller vår verksamhet implementerar vi dessa. Vi har uppmärksammat EU-kommissionens förordning på gränsvärden för hur mycket PFAS som får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. Detta gäller förpackningar av papper med en skyddsfilm av plast med ett impregneringsämne. (Detta gäller ämnen i förpackningen inte i produktens råvara.) I dagsläget använder inte vi inte denna typ av förpackningar men skulle en sådan förpackning användas kommer vi att säkerställa att gränsvärdena respekteras.

Logistik

Inom transport har vår fordonsflotta påbörjat övergången från diesel som drivmedel till HVO 100 och minskar därmed våra utsläpp av växthusgaser upp till 90 procent. HVO är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vätebehandlat vegetabilisk olja (palmolja används inte som råvara).

Den ohållbara kostnadsökningen som borttagande av subventionerna för HVO innebär tvingar oss att backa i denna fråga och under 2023 måste vi bromsa övergången till andra drivmedel. Det här betyder inte att vi ger upp våra ambitioner men vi måste rätta oss efter de förutsättningar verkligheten ställer oss inför.

Något vi däremot kan göra är att förbättra och samordna logistiken för att kompensera takten i omställning av drivmedel. Det här innebär att vi ska justera antalet och frekvensen av våra körningar. Bättre organisation och samordning ska göra att våra transporter blir mer effektiva och på så sätt minskar vi utsläppen.

Vi skulle önska att möjlighet att använda exv. vätgas eller el som drivmedel i våra kylbilar fanns men den kylan som livsmedel behöver kräver mycket el. Vi kan inte riskera att kylar i bilar laddar ur av livsmedelssäkerhetsskäl och än finns inte batterier som klarar den höga belastning vi har behov av. Vår målsättning är dock att modernisera vår logistikflotta och på så sätt minska vårt klimatavtryck.

Behov av förändring av konsumeringsbeteende

Den klimatsituation vi har idag är akut och vi märker av följderna dagligen. Det som är positivt är att om vi alla förändrar vårt konsumeringsbeteende så finns oerhörda landvinningar att hämta. Att producera och frakta råvaror och färdiga produkter utgör en stor del av klimatbelastningen. Genom att tänka till kring vad vi köper hem till kylskåpet och skafferiet, och att se till att det vi köper hem används och inte blir matsvinn, då gör vi en enorm insats.

Vi bör också skaffa oss kunskap om vilka varor som är i säsong, ska vi till exempel äta cocktailtomater under vinterhalvåret? Den som har lite känsla för logik och matematik har redan räknat ut vart vi vill komma med det här resonemanget.

Allt är roligare tillsammans så låt oss alla tänka till kring vårt konsumentbeteende. Vi kommer fortsätta att ställa hållbarhetskrav på leverantörer och producenter. Vi som livsmedelsproducent har ett stort ansvar men genom mer kunskap och medvetande kan vi göra alla delaktiga.